Avansert søk Design
Nye søk
Fritekst
Fritekst f.eks. produktbetegnelse eller foretaksnavn
Produkt
OR
Søknadsnummer  
Registreringsnummer  
Søker / innehaver  
Fullmektig  
Designer  
Produktklasse (Locarno)
Status
 
Søknad inngitt
Fra dato  
 
Til dato  
   
Allment tilgjengelig dato
Fra dato  
 
Til dato  
   
Registrert
Fra dato  
 
Til dato  
   
Publisert
Fra dato  
 
Til dato  
   
Frist for fornyelse
Fra dato  
 
Til dato  
   
Vis flere felter
Skjul feltene nedenfor
Sakstype  
Prioritetsnummer
Prioritetsdato
Fra dato  
 
Til dato  
   
Klagenummer (Klagenemnda)  
Innsiger  
Innehaver/lisensgiver  
Lisenshaver/sublisenshaver  

Geografisk lokasjon


    
Landkode
Fylke  
Kommune
 
Eksempel
Avansert søk design

Forklaring
Eksempel
stol OR chair
Sykkel* OR bicycle*

Forklaring
Produktnavn eller ord i produktnavn. Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker.
Vi anbefaler at du søker på både norsk og engelsk da internasjonale søknader har produktangivelse på engelsk, mens nasjonale søknader har norsk.

Søker du på flere termer får du kun treff på saker der alle termene forekommer. Kombiner med OR for å få treff på ett eller fler av ordene.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv.
Eks: _ol gir treff på sol, pol, bol osv.

Bruk ” ” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”bord med hjul”

Basen skiller ikke på store og små bokstaver.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
20070796

Forklaring
Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Eksempel
081068
DM/073914

Forklaring
Format for nasjonalt design: 0nnnnn (sett 0 foran femsifret nummer)
Format for utpekning i internasjonal registrering: DM/nnnnnn (eksempel DM/073914)

Gir treff på eksakt registreringsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Dette feltet kan også inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er registrert.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Unos eller Rødberg

Forklaring
Søker og/eller innehaver av designen (navn eller firma) .

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å sortere på innehaver eller søker.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
Drammen patentservice

Forklaring
Person eller firma som representerer søker.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”Fullmektig & co”,
Eks: Drammen*

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
Rødberg
”Per Olsen”

Forklaring
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: ols* gir treff på alle navn som begynner på Ols (Olsen, Olsson osv)
Eks: ”Per Arne Olsen” (eksakt ordsammenstilling)

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
”02-04”
02*

Forklaring
Angir hvilke klasser designet gjelder for. Det finnes 32 klasser med underklasser.

Format: nn* (hovedklasse)
”nn-nn” (hovedklasse+detaljklasse. MÅ oppgis i anførselstegn).
Dersom du vil søke på flere klasser må du skrive OR mellom (”02-02” OR ”02-05”).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND ("02-02" "02-05").
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT ("02-02" NOT "02-05").
Da får du treff på de søknader som er i klasse 02-02 , men ikke de som samtidig er i klasse 02-05.

Se om klassifisering på Patentstyrets nettsted eller
finn riktig klasse ved hjelp av den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).
Eksempel
Velg status i nedtrekksmenyen

Forklaring
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.
Eksempel
03.04.2007

Forklaring
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
03.04.2007

Forklaring
Dato eller datospenn søknaden er gjort allment tilgjengelig.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
03.04.2007

Forklaring
Dato eller datospenn for når nasjonale design er registrert hos Patentstyret. For sakstype ”Utpeking i internasjonal registrering” inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert,
ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge.

Søk her for å finne design eller designsøknader som har vern fra en bestemt dato eller datospenn.
Bruk heller feltet ”Publisert” for å få oversikt over design som har blitt publisert registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende (internasjonale) i en gitt periode.

Feltet anbefales benyttet i kombinasjon med feltet "sakstype".

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
12.04.2010

Forklaring
Dato eller datospenn for når designen ble publisert som registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende(internasjonale) i Designmerketidende. Designtidende publiseres hver mandag.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
01.06.2015

Forklaring
Dato eller datospenn for når fornyelsesavgift forfaller.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
Velg i nedrekksmenyen

Forklaring
Du kan velge å søke på: Alle saker, nasjonale design eller utpekinger i internasjonale registreringer.
Eksempel
EM 001047799
001047799

Forklaring
En søknad kan ha prioritet fra en tidligere søknad/registrering for samme design i et annet land.
Format: landekode nr eventuelt kun nr (kan ha ulikt antall siffer).
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun*. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle saker søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
01.12.2006

Forklaring
Dato eller datospenn for prioritetstidspunkt, og som dermed gjelder for den norske søknaden eller utpekningen.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
D 14/001
2014/00357
BOA0007595
7266

Forklaring
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda
Format: D åå/nnn, åå/nnnnn, BOA000nnnn eller nnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet D åå/nnn. I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn.

Dette feltet kan inneholde kun*(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle saker som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Hansen

Forklaring
Navn på person eller firma (kalt innsiger) som har innlevert administrativ overprøving mot en registrering.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle registreringer
som har blitt anket til administrativ overprøving.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Unos papirindustri

Forklaring
En designinnehaver som gir en annen rett til å bruke designen i næring.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Per Anders Hansen

Forklaring
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens design i næring.

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring
Landkode for søkers eller innehavers eller designers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.

Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.