Avansert søk Patent
Nye søk
Fritekst
Fritekst f.eks. sykkelramme eller foretaksnavn
Ord i tittel (benevnelse)
OR
Ord i tittel eller sammendrag
OR
 
Søknads- eller EP nummer  
Patentnummer  
Internasjonalt søknadsnummer
Søker / Innehaver  
Oppfinner  
Fullmektig  
IPC-klasse
CPC-klasse
Status
 
Søknad inngitt
Fra dato  
 
Til dato  
   
Allment tilgjengelig
Fra dato  
 
Til dato  
   
Publisert meddelt
Fra dato  
 
Til dato  
   
Internasjonal inngivelsesdag
Fra dato  
 
Til dato  
   
Frist årsavgift
Fra dato  
 
Til dato  
   
Skjul feltene nedenfor
Vis flere felter
Avdelt/Utskilt Avdelt Utskilt  
Prioritetsnummer
Prioritetsdato
Fra dato  
 
Til dato  
   
Anførte dokumenter  
Sakstype  
SPC-nummer  
Klagenummer (Klagenemnda)  
Innsiger  
Innehaver/lisensgiver  
Lisenshaver/sublisenshaver  
Panthaver  

Geografisk lokasjon


    
Landkode
Fylke  
Kommune
 

Eksempel
Avansert søk patent

Forklaring
Eksempel
sykkel OR bicycle
sykkelramme OR bicycle frame
Sykkel* OR bicycle*


Forklaring
Fra 2015 tillates både norsk og engelsk tittel. Søk derfor både på norsk og engelsk (sykkel OR bicycle) for å få med alle relevante treff.
Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker. Kombiner med OR/eller for å få treff på ett av ordene.


Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv, Eks: s_kkel gir treff på sykkel, sokkel osv.

Bruk ” ” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: "bæresele for barn"

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn),
men det er mulig å starte med _ (trunkering som erstatter ett tegn).
Eksempel
Sykkelramme
Sykkel ramme
Sykkel*
Sykkel OR Bicycle

Forklaring


Fra 2015 tillates både norsk og engelsk tittel og sammendrag. Søk derfor både på norsk og engelsk (sykkel OR bicycle) for å få med alle relevante treff.

Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker. Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv,
Eks: s_kkel gir treff på sykkel, sokkel osv.
Bruk ” ” for å søke på eksakt ordsammenstilling.

NB: Søk på ord i sammendrag for validerte Europeiske patenter er ikke mulig.

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn),
men det er mulig å starte med _ (trunkering som erstatter ett tegn).
Eksempel
20040100

EP2132042

Forklaring
Format: åååånnnn eller for Europeiske patenter EPnnnnnnn

Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også. trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Søk på 200400* i søknadsnummerfeltet vil gi treff på de 99 første søknadene fra 2004
(med unntak av ikke allment tilgjengelige søknader).

Merk: Søk på "EP søknadsnr" kan gjøres i fritekstfeltet.
Eksempel
319289
NO/EP2132042

Forklaring
Format: nnnnnn eller for Europeiske patenter NO/EPnnnnnnn

Gir treff på eksakt patentnummer.
Du kan også. trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn). Eks. 3192*
Eksempel
PCT/DK1987/00051
PCT/SE1998/02368
PCT/SE1998/0236_

SE1998

Forklaring
Format: PCT/LLåååå/nnnnn (eller 6 siffer i løpenummer for nyere saker) (LL = landkode).

Gir treff på eksakt internasjonalt søknadsnummer (PCT)
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Det er mulig å søke på kun en del av nummeret, for eksempel LLåååå
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).

Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Merk: Søk på "EP søknadsnr" eks. 08716178.2 gjøres i fritekstfeltet.
Eksempel
Statoil
Ole Olsen
Ols_n

Forklaring
Søker og/eller innehaver av patentet (navn eller firma)
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
Ole Olsen
Ols_n

Forklaring
Oppfinner av patentet.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ols* gir treff på alle navn som begynner på Ols (Olsen, Olsson osv)
Eks: ”Per Arne Olsen” (eksakt ordsammenstilling)

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
Drammen Patentservice

Forklaring
Person eller firma som representerer søker.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”Fullmektig & co”,
Eks: Drammen*

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
H03G
H03G*
H*
(brukes gjerne sammen med feltet "Publisert meddelt")

"C12N 1/00" (eksakt søk)

Forklaring
Angir hvilke klasser patentet er klassifisert i. Det finnes 8 hovedklasser, A-H.
A: Menneskelige behov
B: Industrielle arbeidsoperasjoner Transport
C: Kjemi; Metallurgi
D: Tekstiler, Papir
E: Bygg- og anleggteknikk, gruvedrift
F: Maskinteknikk, Belysning, Oppvarming, Våpen, Sprengning
G: Fysikk
H: Elektroteknikk

For søk i IPC-klasser for patent anbefales det å bruke trunkering etter grovklassen.
Det er fordi det finnes ulike versjoner av klassifiseringssystemet og at klassene er lagret i litt ulikt format.

Eksakt søk skrives i fnutter, eks: "C12N 1/00"
Søk på flere klasser i feltet IPC klasser kombinert med and/or gir treff på de eksakte kombinasjonene. Eks. "C12N 1/00" and "A23K 3/03"

Hvis du ønsker å se publiserte patenter eller utdrag av patentsøknader for en begrenset tidsperiode og/eller
for et begrenset teknisk fagområde, kan du bruke dette feltet i kombinasjon med feltet "Publisert meddelt".

Dette feltet kan inneholde kun * eller % (trunkeringstegn).

For å finne riktig klasse, prøv den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet). IPC utvikles kontinuerlig og brukere anbefales derfor å sjekke klassifiseringssystemet jevnlig. Hjelperen inneholder siste versjon av IPC.
Eksempel
Velg status i nedtrekksmenyen.

Forklaring
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen.
Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus.

Eksempel: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus:
Første realitetsuttalelse foreligger.
Eksempel
09.11.2009

Forklaring
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.

Format: dd.mm.åååå
Merk: Søket omfatter kun saker som er allment tilgjengelig.
Eksempel
09.11.2009

Forklaring
Dato eller datospenn som søknaden har blitt allment tilgjengelig.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
09.11.2009

Forklaring
Dato eller datospenn søknaden er publisert meddelt i patenttidende.
Innsigelsesperioden regnes fra publiseringsdato. Patenttidende publiseres hver mandag.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
09.11.2009

Forklaring
Dato eller datospenn når den internasjonale søknaden ble innlevert.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
01.06.2015

Forklaring
Dato eller datospenn for når årsavgift forfaller til betaling

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
Hak av for søk etter avdelte og/eller utskilte søknader.

Forklaring
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
2010900664
AU 2010900664

DK 5137/75

Forklaring
En søknad kan ha prioritet fra en tidligere søknad, for eksempel fra et annet land.

Format:
Numrene skrives slik de er oppgitt på prioritetsdokumentet.
Eks. DK 5137/75 (søketjenesten tolker dette som DK AND 5137/75)
Eks. "DK 5137/75" (søket vil ikke gi resultat fordi landkode og nummer er lagret i to felt)

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).

Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.
Eksempel
13.03.2008

Forklaring
Dato eller datospenn for søknadenes prioritetstidspunkt.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
WO 964747
IEEE Industry Applications Society

Forklaring
Her søker du i tekst som er angitt på patentet under ”Anførte publikasjoner”.
Dette er dokumenter som saksbehandler hos Patentstyret har trukket frem og anført som nærmeste kjente
teknikkk, etter endt gransking og behandling av patentsøknaden.

Du kan trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Eksempel
Nasjonal
Europeisk patent
PCT
SPC

Forklaring
Du kan velge å søke i en bestemt type rettighet innenfor patent
(eksempel supplerende beskyttelsessertifikat eller Europeisk patent/validerte EP-patenter).
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
2007016

Forklaring
Format: åååånnn

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Eksempel
PAT 14/005
BOA0008039
8039
2012/00072

Forklaring
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda, KFIR
Format: PAT åå/nnn, åååå/nnnnn, BOA000nnnn eller nnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet PAT åå/nnn.
I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn.

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Finn.no

Forklaring
Navn på person eller firma som har innlevert innsigelse mot et patent.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eksempel: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun * (trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle patenter hvor det er levert inn innsigelse.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Yara International

Forklaring
En patentinnehaver som gir en annen rett til å bruke patentet.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Ya* gir treff på alle navn som begynner på Ya

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Yara Praxair

Forklaring
En person/firma som har fått rett til å bruke en annen innehavers patent.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Ya* gir treff på alle navn som begynner på Ya

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Yara International

Forklaring
Patentsøknader, patenter og lisensavtaler kan pantsettes. Patenthaver er person/firma som har pant i annen innehavers rettighet.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Ya* gir treff på alle navn som begynner på Ya

Ordningen trådte i kraft i juli 2015.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Yara International

Forklaring
Patentsøknader, patenter og lisensavtaler kan pantsettes. Patentsetter er innehaver av en rettighet som er pantsatt.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Ya* gir treff på alle navn som begynner på Ya

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn).
Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring
Landkode for søkers eller innehavers eller oppfinners hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.

Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.
Eksempel
H03G
H*
G02B 27/0006

"C12N 1/00" (eksakt søk)

Forklaring
Angir hvilke klasser patentet er klassifisert i. Det finnes 8 hovedklasser, A-H + 1 tilleggsklasse for ny teknologisk utvikling, Y.
A: Menneskelige behov
B: Industrielle arbeidsoperasjoner, Transport,
C: Kjemi; Metallurgi,
D: Tekstiler, Papir,
E: Bygg- og anleggteknikk, gruvedrift
F: Maskinteknikk, Belysning, Oppvarming, Våpen, Sprengning,
G: Fysikk
H: Elektroteknikk
Y: Ny teknologisk utvikling som kan dekke flere klasser

Patentstyret tok i bruk CPC fra 20. oktober 2015, i tillegg til IPC. Eldre saker vil kun være klassifisert etter IPC.
CPC bygger på IPC, men er mer finmasket.

Eksakt søk skrives i fnutter, eks: "C12N 1/00"
Søk på flere klasser i feltet CPC klasser kombinert med and/or gir treff på de eksakte kombinasjonene. Eks. "C12N 1/00" and "A23K 3/03"