Avansert søk Varemerke
Nye søk
Fritekst
Fritekst f.eks. tekst i merket eller foretaksnavn
Tekst i merket
Type merke  
Søknadsnummer  
Registreringsnummer  
Søker / innehaver  
Fullmektig  
Klasse (Nice)
Varer/tjenester
OR
Status
 
Bruk/innarbeidelse Ja
Søknad inngitt
Fra dato  
 
Til dato  
   
Registrert
Fra dato  
 
Til dato  
   
Publisert
Fra dato  
 
Til dato  
   
Frist for fornyelse
Fra dato  
 
Til dato  
   
Vis flere felter
Skjul feltene nedenfor
Prioritetsnummer
Prioritetsdato
Fra dato  
 
Til dato  
   
Merkekategori  
Sakstype  
Figurative elementer (Wien)
Klagenummer (Klagenemnda)  
Innsiger  
Innehaver/lisensgiver  
Lisenshaver/sublisenshaver  
Basis for int. søknad Ja Eller angi saksnr  
Ytterligere utpekningsdato
Fra dato  
 
Til dato  
   

Geografisk lokasjon


Landkode
Fylke  
Kommune
 

Eksempel
Avansert søk varemerke

Forklaring
Eksempel
Solo
Sol*
*sol*
"sol-"

Forklaring
Merkenavn eller ord i merkenavn. Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker.
Kombiner med OR for å få treff på ett av ordene.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.

Eks: sol* gir treff på sol, solo, solis osv
Eks: _ol gir treff på sol, pol, bol osv.
Bruk ” ” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”sol i hjertet”

Basen skiller ikke på store og små bokstaver.
Det er mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn),
eller det er mulig å starte med _ (trunkering som erstatter ett tegn).

Søk på følgende spesialtegn kan gjøres UTEN bruk av hermetegn:
= ( ) ; : , . ’ § ! @ # £ $ ~ > < ` ´ ¤ € + - &
Eks: Ruter# eller =oslo

Spesialtegn som også har funksjon som OPERATOR, må plasseres i hermetegn
(dersom du ønsker å søke på disse som del av et varemerke).
Disse er: _ * %
Eks: "100%"

Når OPERATOR brukes, anbefaler vi bruk av ordene: NOT, AND, OR
Eksempel
Kryss av type varemerke

Forklaring
Ordmerke i standard font (kun tekst)
Kombinert eller rent figurmerke (sammensatt av ord/tekst og grafiske elementer)
Fargemerke (èn farge eller en kombinasjon av farger)
Tredimensjonalt merke (form på varen)
Hologram (tredimensjonalt foto, ser ulikt ut fra ulike vinkler)
Lydmerke (en spesiell lyd som kjennetegn)
Luktmerke (en spesiell lukt som kjennetegn)
Bevegelsesmerke (merker som består av en bevegelse)
Smaksmerke (en spesiell smak som kjennetegn)
Følemerke
Annen type merke
Eksempel
200500134
200210872A (A=Avdelt)

Forklaring
Format: åååånnnnn (år + løpenummer) (Gjelder etter 1998).
1976-1998 var det fire siffer etter årstall. Før 1976 ble det (med få unntak) kun brukt løpenummer (nnnnn).
Format kan også være: åååånnnnnA (hvor A betyr avdelt fra stamsøknad). Eks: 200210872A

Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Skriv 2005* for å søke opp alle registreringer innlevert i 2005.
Eksempel
243765 (nasjonalt reg.nummer)
0923110 (Internasjonalt reg.nummer (IR))
0662134A (A=Avdelt)

Forklaring
Format: nnnnnn for nasjonalt registreringsnummer (nnnn eller nnnnn for eldre saker)
Format: nnnnnnn for internasjonalt registreringsnummer. Tilføy 0 foran dersom nummeret består av 6 siffer.
Format kan også være: nnnnnnnA (hvor A betyr avdelt fra stamsøknad). Eks: 200210872A

Gir treff på eksakt registreringsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Eksempel
Statoil
Ole Olsen

Forklaring
Søker og/eller innehaver av varemerket (navn eller firma)
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å skille søker og innehaver ved hjelp av sortering.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
Drammen patentservice

Forklaring
Person eller firma som representerer søker.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: ”Fullmektig & co”,
Eks: Drammen*
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Eksempel
25 (klær, sko og hodeplagg)
41 (undervisning)

Forklaring
Tips: Sjekk hvilke klasser din konkurrent har valgt beskyttelse i!

Angir hvilke klasser varemerket gjelder for. Det finnes 35 vareklasser, og 10 tjenesteklasser.

Format (numerisk): 25
Dersom du vil ha treff i en eller flere klasser må du skrive OR mellom klasses (1 OR 2 OR 25).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND (1 25).
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT (1 NOT 25). Da får du treff
på de søknader som er i klasse 1 , men ikke de som samtidig er i klasse 25.

For å finne riktig klasse, prøv den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).
Eksempel
Velg status i nedtrekksmenyen

Forklaring
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.
Eksempel
sko OR shoes
juridiske tjenester OR litigation services

Forklaring
Angir hvilke varer eller tjenester merket er registrert for.

Vi anbefaler derfor at du søker med både norske og engelske termer da internasjonale varemerkesøknader har engelsk varefortegnelse, men nasjonale søknader har norsk varefortegnelse.

Eks: klær sko OR clothes shoes (begge termer forekommer)
Eks: klær OR sko OR clothes OR shoes(en eller begge termer må forekomme)

Eksempel
Sjekk om saken er registrert pga bruk/innarbeidelse!

Forklaring
Søk etter merker som er registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Eldre saker kan være registrert på bakgrunn av innarbeidelse selv om det ikke er avmerket i databasen. Ta kontakt med Patentstyret når du er i tvil.
Eksempel
03.04.2007

Forklaring
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.
Format: dd.mm.åååå
Eksempel
03.04.2007

Forklaring
Dato eller datospenn for når nasjonale varemerker er godkjent og registrert hos Patentstyret.
For sakstype ”Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt” inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert, ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge.

Søk her for å finne varemerker eller varemerkesøknader som har vern fra en bestemt dato eller datospenn.
Bruk heller feltet ”Publisert” for å få oversikt over varemerker som har blitt publisert registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende (internasjonale) i en gitt periode.

Feltet anbefales benyttet i kombinasjon med feltet "sakstype".

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
12.04.2010

Forklaring
Dato eller datospenn for når varemerket ble publisert som registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende(internasjonale) i Varemerketidende. Innsigelsesperioden regnes fra publiseringsdato.
Varemerketidende publiseres hver mandag.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
01.06.2015

Forklaring
Dato eller datospenn for når fornyelsesavgift forfaller.

Format: dd.mm.åååå
Eksempel
586118 CH
586118

Forklaring
Prioritetsnummer dersom det er krevd prioritet i saken fra en tidligere søknad/registrering utenfor Norge.
Landkoden angir hvor den første søknaden ble inngitt.
Format: nnnnnn(mellomrom)landkode 586118 CH ev. kun nnnnnn.
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun *. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
01.12.2006

Forklaring
Dato for når den første søknaden ble inngitt.
Format: dd.mm.åååå
Eksempel
Velg aktuell kategori i nedtrekksmenyen

Forklaring
Varemerke (merke/kjennetegn som eies av ett firma eller en person)
Fellesmerke (merke/kjennetegn som har visse krav knyttet til bruk, for eksempel kvalitet,
miljø eller medlemskap i forening av næringsdrivende)
Ansvarsmerke (varer av gull, sølv eller platina som påføres en finhetsstandard)
6ter (merker som inneholder et emblem, våpenskjold eller et akronym eller navn på stater,
internasjonale organisasjoner og så videre som er beskyttet i henhold til Pariskonvensjonen).
Eksempel
Velg aktuell sakstype i nedtrekksmenyen

Forklaring
Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Valget omfatter saker via Madridprotokollen - et system for å søke om internasjonal registrering av varemerker
(ofte kalt "Madrid inn”). Norge er medlem av Madridprotokollen.

Nasjonalt merke
Dette valget omfatter alle varemerkesøknader og –registreringer hvor det er søkt beskyttelse direkte i Norge.
Med andre ord omfatter dette valget søknader og registreringer fra hele verden
(hvor kunden ikke har valgt å bruke veien via Madridprotokollen).
Eksempel
02.05.23 (barn stilisert)
02.05* (barn)

Forklaring
Nummerbetegnelse settes på alle merker som inneholder figurative elementer.
Det finnes 29 klasser med mange underklasser.
Eks: 26.03.17 triangler som inneholder ett eller flere tall

Format: nn.nn.nn
Legg til 0 foran dersom sifferet kun består av ett tall.
Bruk *(trunkering) hvis du ønsker å søke på hovedklasser (mindre enn seks siffer), for eksempel 02.05*

Dersom du vil ha treff i en eller flere klasser må du skrive OR mellom klassene (02.05.23 OR 02.05.21).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND (02.05.23 02.05.21).
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT (02.05.23 NOT 02.05.21).

For å finne riktig klasse, prøv den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).
Eksempel
VM 13/147, BOA0008039, 6522 eller 2012/00068

Forklaring
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda, KFIR
Format: VM åå/nnn, åååå/nnnnn, BOA000nnnn eller nnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet VM åå/nnn.
I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn.

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Hansen

Forklaring
Navn på person eller firma som har innlevert innsigelse mot en registrering
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har innsigelse.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Unos papirindustri

Forklaring
En merkeinnehaver som gir en annen rett til å bruke varemerket i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen til Patentstyret, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Per Anders Hansen

Forklaring
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens varemerke i næring.
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hydrolo*

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Eksempel
Eks: MP/NO2010277
Basis for en internasjonal søknad

Forklaring
Format: MP/NOåååånnn

Søk etter internasjonale søknader (via Madridprotokollen)
som er basert på nasjonale søknader eller registreringer (data tilgjengelig fra 2005).
Vær oppmerksom på at en internasjonal søknad kan være basert på flere nasjonale søknader/registreringer.
Eksempel
Eks: 02.11.2005

Forklaring
Det er mulig å utpeke ytterligere medlemmer av Madrid-protokollen på et senere tidspunkt enn ved den
opprinnelige internasjonale søknaden. Tidspunktet her angir når Norge ble ytterligere utpekt.

Format: dd.mm.åååå
Fyll ut både Fra dato og Til dato hvis du har eksakt dato.
Eksempel
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Forklaring
Landkode for søkers eller innehavers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.

Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.

Produktvelger - varer og tjenester(NICE)

Naviger med søk eller med knappene

Søkeord:Søk

Varer

Tjenester

Søkeresultat

Valgt

Copyright © Patentstyret (NIPO)